ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

Σεπτέμβριος 2014

1 . ΔΕΥ.

ΑΡΧΗ ΤΗΣ   ΙΝΔΙΚΤΟΥ. ΟΡΘΡΟΣ – ΑΓΙΑΣΜΟΣ – ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

8:30 π.μ.

7   ΚΥΡ.

ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ. ΟΡΘΡΟΣ – ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ                                                        

8:30 π.μ.

8. ΔΕΥ.

ΓΕΝΕΣΙΟΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ. ΟΡΘΡΟΣ – ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

8:30 π.μ.

14 ΚΥΡ.

Η ΥΨΩΣΙΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ. ΤΕΛΕΤΗ ΥΨΩΣΕΩΣ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ. ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

 

8:30 π.μ.

21   ΚΥΡ.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΙΝ. ΟΡΘΡΟΣ – ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ                                                      

8:30 π.μ.

28   ΚΥΡ.

Α΄ ΛΟΥΚΑ. ΟΡΘΡΟΣ – ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ                                                        

8:30 π.μ.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ο Πατήρ Λάμπρος θα λείπει σε άδεια από τις 10 Σεπτεμβρίου έως τις 20 Οκτωβρίου. Θα τον αντικαταστήσει ο Πατήρ Ιωάννης.

13 ΣΑΒ.  Αρχίζουν τα μαθήματα του Σαββατιανού Σχολείου Πυθαγόρας. Παρακαλείσθε να φροντίσετε για την έγκαιρη εγγραφή των παιδιών σας αποτεινόμενοι στο γραφείο της εκκλησίας.                          

21 ΚΥΡ.  Στην αίθουσα της εκκλησίας, μετά τη Θεία Λειτουργία, η Φιλόπτωχος θα έχει προβολή ταινίας και θα προσφέρει σάντουϊτσ, καφέ και γλυκά.Τιμή εισιτ. $ 15.00

28 ΚΥΡ.  ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΟ: Όσοι γονείς ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο Κατηχητικό  και στη διοργάνωση κατηχητικών μαθημάτων για τα παιδιά της ενορίας μας προσκαλούνται σε συνεδρίαση μετά τη Θεία Λειτουργία.    ΦΑΚΕΛΛΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Θα βρίσκονται στο γραφείο. Αν θέλετε να λάβετε απόδειξη στο τέλος του έτους για τη φορολογική σας δήλωση, πάρτε ένα κουτάκι με φάκελλα και αναγράψτε το όνομά σας στον κατάλογο που βρίσκεται και αυτός στο γραφείο, στον αριθμό που αντιστοιχεί στο κουτάκι που πήρατε. Π.χ. άν πήρατε το κουτάκι με το νούμερο 42 γράψτε στο νούμερο 42 στον κατάλογο το όνομά σας και τη διεύθυνσή σας.

Όσοι είχατε πάρει φάκελλα και πέρυσι, για να διευκολύνετε τον ταμία της Κοινότητος, κρατείστε τον αριθμό που είχατε.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΤΗΡΙΟΥ

Οι προγραμμαστισμενες εργασίες για την ανακαίνιση και επέκταση της εκκλησίας έχουν φτάσει σε ενα αίσιον τἐλος. Φυσικά χρειάστηκε να δανειστούμε ένα ποσό το οποίο πρέπει να εξοφλήσουμε όσο το δυνατόν πιό γρήγορα.

Παρακαλείσθε να σταθμεύετε μόνο στους επιτρεπόμενους χώρους. Δεν πρέπει να εμποδίζετε την διακίνηση των άλλων αυτοκινήτων. Μη σταθμεύετε στους διαδρόμους που χρειάζονται για την είσοδο και έξοδο των άλλων αυτοκινήτων.

Το επόμενο αναγκαίο στἀδιο είναι ο χώρος στάθμευσις των αυτοκινήτων.

Τώρα μπορεἰτε να αξιολογίσετε τα έργα που έγιναν και να συνεχίσετε να υποστhρίζετε την προσπάθειά μας.

Παρακαλείσθε όλοι να δώσετε τις προσφορές σας και να συμβάλετε στην προσπάθεια συγκεντρώσεως χρημάτων  για να εξοφλήσουμε το δάνειο και να τελειώσουμε και το χώρο στάθμευσις των αυτοκινήτων.Θα πάρετε αποδείξεις δωρεάς γιατις φορολογικές σας δηλώσεις.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΑΣ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ ΣΥΜΒΑΛΕΙ:

  • Στην πνευματική ανάπτυξη της ελληνοκαναδικής οικογένειας
  •  Στην εκπαίδευση των παιδιών μας  με τις αρχές της πίστης και της πολιτιστικής μας κληρονομιάς
  • Στην ανάπτυξη της Ορθοδοξίας και στη μετάδοση των πνευματικών μας αξιών
  • Στην άνετη πρόσβαση στο Κοινοτικό Κέντρο  και στην Εκκλησία των ηλικιωμένων, των οικογενειών με βρέφη και των ατόμων με ειδικές ανάγκες.

Πολλές ευχαριστίες σε όλους που πρόσφεραν την δωρεάν τους για τιν ανακαινηση και επέκταση του κτιρίου της Κοινὀτητἀς μας και της Εκκλησἰας μας.

ΣΥΝΔΡΟΜΗ, ΑΝΑΝΕΩΣΗ, ΔΩΡΑΙΕΣ  ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟΥ

Τώρα μπορείτε να γίνετε μέλος της Κοινότητάς μας μέσω του διαδυκτίου. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στο http://www.greekoc.org. Επιλέξτε “BECOME A MEMBER TODAY”. Ακολουθείστε τις οδηγίες στο πώς να κάνετε την καταβολή της συνδρομής σας διά μέσου του On-Line PayPal συστήματος . Εάν επιθυμείτε μπορείτε επίσης να κατεβάσετε την Αίτηση Συνδρομής σε PDF, να την συμπληρώσετε και να την ταχυδρομήσετε, εσωκλείοντας την καταβολή της συνδρομής σας με τραπεζική επιταγή.

 Με πατρικές ευχές

Πατήρ Λάμπρος

 

 

 PROGRAM OF HOLY SERVICES

 September 2014

1. MON.

BEGINNING OF THE ECCLESIASTICAL NEW YEAR.

MATINS – BLESSING OF WATER - DIVINE LITURGY               

8:30 a.m.

7 SUN

SUNDAY BEFORE THE ELEVATION. MATINS–DIVINE LITURGY

8:30 a.m.

8 MON.

BIRTH OF THE MOST HOLY THEOTOKOS.MATINS–DIV. LITURGY

8:30 a.m.

14.SUN.

THE ELEVATION OF THE   HOLY CROSS. DIVINE LITURGY

8:30 a.m.

21 SUN

SUNDAY AFTER THE ELEVATION. MATINS–DIVINE LITURGY

8:30 a.m.      

28 SUN

1st SUNDAY OF LUKE. ORTHROS AND DIVINE LITURGY

 8:30 a.m.      

 UPCOMING EVENTS

              Father Lambros will be away from the 10th of September until the 20th of October. He will be replaced by Father Ioannis

13. SAT. Lessons of the Saturday School Pythagoras begin. It is now time to register your children by applying at the office of the church. 

21. SUN. At the Hall, right after the Divine Liturgy. the Philoptochos Ladies will project   a film and will offer coffee, sandwiches and sweets. Ticket price $15.00

28. SUN. SUNDAY SCHOOL Following Divine Liturgy those who would like to attend a  meeting and explore ways through which they could help organize activities for our children, are welcome to attend

DONATION ENVELOPES

They are available at the office. If you would like to receive a tax-receipt at the end of the year, obtain a box of envelopes and write the number that has been assigned to your name at the office. i.e. if your name has been asigned with number 42, write the number 42 on the envelope, for every envelope that you provide a donation. To obtain the number see the office secretary.

RENOVATION WORKS

All planned construction for the church building renovation and exapnsion is completed. To bring the church buildiing to the present commendable state we had to borrow some money, which we will have to pay off as soon as possible.

The parking needs some re-contruction and re-pavement. Please park only in the designated areas and do not park in areas where you may iterfere with the parking of others and emergency vehicles.

Now you can witness the results or of our hard work and dedication in the completion of the church renovation and expansion. Please continue to support our fundraising effort to pay-off our banking obligations and to re-construct the parking area. Tax receipts shall me provided for all donations.

YOUR FINANCIAL CONTRIBUTION TO THE COMMUNITY WILL SUPPORT

  • The spititual development of the Greek-Canadian family
  • The education of our children within our faith and cultural heritage
  • The development of our orthodox faith and the transfer of our our spiritual values.
  • The safe access tou our church and commiunity hall to person with special needs, elders and families with young kids.

 

 ON-LINE MEMBERSHIP, SUBSCRIPTION, PAYMENTS, DONATIONS

 You can now make your membership subscriptions on-line, you can pay your membership on line and also make on-line Donations. All payments are done through the Secure PayPal on-line system. Visit our website: Click on the right “BECOME A MEMBER TODAY”. Download the page, select on-line membership application for individual or family. You can also download the membership form in PDF format, fill it up and send it to us by regular mail with a check payment.

 With the Lord’s blessing

Father Lambros